Operacije i poredjenje promenljivih

OSNOVNE MATEMATIČKE OPERACIJE

Slično matematici, u Java Scriptu za operacije sabiranja, oduzima, množenja i deljenja koristimo simbole +,-,* i /.

U slučaju da nekoj početnoj vrednosti promenljive želimo da dodamo neki broj, to zapisujemo kao:

var x=50;
x=x+50;

Ovo možemo zapisati i skraćeno, kao

x +=50;

i imaće isto značenje.

Ovo možemo primeniti i na ostale aritmetičke operacije:

var x=100;

x -=50;   // daće rezultat 50

x*=2;     // daće rezultat 100

x /=3;   //daće rezultat 33.333
POREDJENJE PROMENLJIVIH

Ukoliko želimo da ispitamo odnos izmedju dve promenljive, za to koristimo sledeće znakove

==          //da li su isti po vrednosti?

===        //da li su isti i po tipu i po vrednosti?

!=          //da li nisu jednaki po vrednosti?

!==         //da li nisu jednaki i po tipu i po vrednosti?

<=           //da li je vrednost prve promenljive manja ili jednaka vrednosti druge promenljive

>=           //da li je vrednost prve promenljive veća ili jednaka vrednosti druge promenljive

 

NAPOMENA: Najcešća greška pri korišćenju ovih operatera je pri poredjenju da li su dve vrednosti jednake. Daćemo primer:

var x=20;
var y=50;

if(x==y){
alert(‘x je jednako y’);
}

Ukoliko, slučajno napišemo:

var x=20;
var y=50;
if(x=y){
alert(‘x je jednako y’);
}

Ovaj izraz će uvek biti tačan jer mi ustvari sa jednim znakom jednako ne ispitujemo da li je x jednako y već promenljivoj x dodeljujemo vrednost koju ima promenljiva y. Takav izraz je u programiranju uvek tačan, pa se ovakvih grešaka treba kloniti.

Treba pojasniti koja je razlika izmedju znaka == i === (isto vazi i za != i !==)

Uzmimo na primer sledeći slučaj:

x=5;
y=’5’;

U ovom slučaju, Java Script će promenljivu x posmatrati kao broj a promenljivu y kao tekst.

Ukoliko bi poredjenje izveli sa znakom == , tj.

if(x==y){
alert(‘x je jednako y’);
}

program bi ovaj izraz smatrao istinitim. Ukoliko bi ispitivanje izvršili sa ===, dobili bi da izraz nije istinit jer tip promenljive nije isti (x je broj a y tekst)

Moja preporuka je da uvek koristite === jer time izbegavate greške koje se mogu pojaviti.
VIŠESTRUKI USLOVI

Ukoliko izraz treba da zadovolji više izraza, koristimo operatere && i ||

Na primer:

a=5;
b=10;
c=12;
d=3;

Izraz bi mogli napisati:

if( a<b && c>d){
alert(‘a je manje od b i c je vece od d’)
}

Ovde je uslov ispunjen samo ako su oba izraza tačna.

Drugi izraz:

if( a<b || c>d){
alert(‘a je manje od b ili je c je vece od d’)
}

Postoji još jedan operater koji se koristi i naziva se modulus a predstavlja kao %. Sličan je deljenju (u smislu da deli dva broja) ali je razlika u odnosu na deljenje što je rezultat takvog izraza broj koji ostaje kada se od celog broja oduzme ostatak.

Primer:

a=5;
b=4;
a%b //daće rezultat 1 jer je 5 podeljenjo sa 4 jedan ceo i 1 koji predstavlja ostatak.

Evo i dodatnih primera

10%3 //daće rezultat 1

12%3 //daće rezultat 0 jer je rezultat ceo broj bez ostatka

8%5 //daće rezultat 3 jer se 5 sadrzi u osam jednom i ostatak je 3

Postoji još jedna vrsta kombinovanja matematičkih aritmetičkih operatera + i – a to je kada ih pišemo udvojeno (++ ili –)

Ako želimo da vrednost promenljive povećamo ili smanjimo za jedan, napisaćemo to kao

var x=1;
x++;
alert(x);       //daće izlaz 2 jer smo sa x++ vrednost promenljivex sa 1 povećali na 2

Slično bi se desilo i sa oduzimanjem:

var x=5;
x–;
alert(x);           //daće izlaz 4 jer smo sa x++ vrednost promenljive x sa 5 smanjili na 4

Ovaj način zapisivanja je ustvari identičan izrazima

x=x+1 ili x=x-1

koje smo ranije rekli da mogu biti prikazani kao x+=; ili x-=;

Ovaj način zapisivanja, x++ ili x– je specijalan slučaj povećavanja ili smanjivanja za jedan i često se koristi u petljama o kojima ćemo kasnije pričati.

Tercijarni operater

Ovaj način zapisivanja izgleda ovako:

var a=5;
var b=7;
(a>b)?alert(‘b je vece od a’):alert(‘b je manje od a’);

Da bi razumeli, ovo je skraćen izraz izraza:

var a=5;
var b=7;
if(a>b){
alert(‘b je vece od a’);
}else{
alert(‘b je manje od a’);
}

Znači, dobija se isto ali se sam kod piše znatno kraće. Ukoliko nam posle ovog ispitivanja treba i da uskladištimo rezultat, na primer u slučaju:

var skor_prvog_igraca=5;
var skor_drugog_igraca=7;
if(skor_prvog_igraca > skor_drugog_igraca){
var najveci_skor=skor_prvog_igraca;
}else{
var najveci_skor=skor_drugog_igraca;
}

onda ćemo to zapisati kao:

var najveci_skor = (skor_prvog_igraca > skor_drugog_igraca)? skor_prvog_igraca : skor_drugog_igraca;

U ovom slučaju, promenljivoj najveci_skor dodeljujemo koja god da je veća vrednost, da li prvog ili drugog igraca. Prevedeno, znači:

ukoliko je skor prvog igrača veći od skora drugog igraca, promenljivoj najveci_skor pridruži vrednost promenljive skor_prvog_igraca, u suprotnom joj dodeli vrednost_drugog_igraca

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn